ทบทวน ตรวจ และวิจารณ์วิทยานิพนธ์ระด ับบัณฑิตศึกษาและสูงกว่า

บริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและชีวเวทศาสตร์ และให้บริการทบทวน ตรวจแก้และวิจารณ์วิทยานิพนธ์ระดับบัญฑิตศึกษาและสูงกว่าโดยนักวิ ช าการและนักวิจัยที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูง พร้อมรายงานเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับปริญญาระดับสูง อาทิ ปริญญาเอกและปริญญาโท ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ (รับเฉพาะงานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

บริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX เสนอสิ่งต่อไปนี้แก่ท่าน:

  • ตรวจวิทยานิพนธ์ภายใน 21 วัน
  • ผู้ตรวจที่มีคุณวุฒิทางวิชาการสูง
  • รายงานวิทยานิพนธ์ที่ละเอียดสมบูรณ์
  • เตรียมงานฉบับร่างและต้นฉบับระดับสูง
  • ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการเขียนรายงาน เอกสารและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์
  • การเก็บเป็นความลับ ความเป็นเอกเทศ และคุณภาพที่เชื่อถือได้
  • เสนอราคาฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดภายใน 2 วัน
  • จ่ายเงินอย่างปลอดภัยโดยใช้บัตรเครดิต

บริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในรัฐออสเตรเลียใต้ (BN 04632552) และสำนักงานทะเบียนธุรกิจออสเตรเลีย (ABN 23 695 960 191)

ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ