บริการทบทวนและ/หรือตรวจแก้งานเขียนเชิงเทคนิค

PhDeX ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมใบเสนอราคาสำหรับบริการตรวจแก้โดยตรง เนื่องจากอีกบริการหนึ่งของเราคือการให้บริการทบทวนงานเขียนเช ิงเทคนิคก่อนที่จะนำเสนอเข้าตีพิมพ์ในวารสารวิทยศาสตร์ระดับนานา ชาติซึ่งมีการทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน ตลอดจนให้บริการเขียนใหม่และตรวจแก้อย่างละเอียดตามข้อกำหนดของวารสารนานา ชาติ บรรณาธิกรณ์ผู้ทบทวน และคณธกรรมการทบทวนของวารสารนั้น ๆ หลังจากได้มีการนำเสนอแล้ว

นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือในกา รเตรียมต้นฉบับสำหรับการนำเสนอต่อว ารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติเป็นครั้งแรกอีกด้วย และช่วยตรวจให้แน่ใจว่าเนื้ อหาทางวิท ยาศาสตร์นั้นได้รับการเตรีย มและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มี โครงสร้างประโยค วากยสัมพันธ์ และรูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสม (เราไม่มีบริการแปล) เราจะเตรียมต้นฉบับจากร่างงานเขียนเชิงเทคนิคของท่าน หรือแม้แต่แปลสภาพส่วนหนึ่งของวิทยาน ิพนธ์ระดับปริญญ าเอกสู่รูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอเข้าตีพิมพ์ในวารสารนานาช าติซึ่งมีการทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน

ค่าบริการสำหรับบริก ารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความยาว ความซับซ้อน และวิจารณญ าณของเราเกี่ยวกับเวลาที่นักเขียนด้านวิทยาศาสตร์ผู้มีประสบการณ์และได้รับการรับรองของเราจะใ ช้ในการแปรรูปแบบข้อมูลที่ท่านส่งมาขอใบเสนอราคา

เราจะเตรียมใบเสนอราคาภายในเวลา 2 วันและจะให้กำหนดเวลาที่แน่นอนในการส่งงานคืนให้ท่าน ท่านคงจะเข้าใจได้ดีว่า เราไม่สามารถกำหนดค่าบริการมาตรฐานสำหรับบริการนี้ได้ เนื่องจากความหลากหลายของเนื้องานที่เราได้รับ

ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ