บริการตรวจวิทยานิพนธ์ PhDeX มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและชีวเวทศาสตร์ และให้ บริการทบทวน ตรวจแก้ และวิจารณ์วิทยานิพนธ์ระดับบัญฑิตศึกษาและสูงกว่าโดยนักวิชาการและนักวิจัยที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูง พร้อมรายงานเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับปริญญาระดับสูง อาทิ ปริญญาเอกและปริญญาโท ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ เรายังให้ บริการทบทวนงานเขียนเชิงเทคนิค ก่อนที่จะนำเสนอเข้าตีพิมพ์ในวารสารวิทยศาสตร์ระดับนานาชาติซึ่งมีการทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน ตลอดจนให้บริการเขียนใหม่และตรวจแก้อย่างละเอียดตามข้อกำหนดของวารสารนานาชาติ บรรณาธิกรณ์ผู้ทบทวน และคณธกรรมการทบทวนของวารสารนั้น ๆ หลังจากได้มีการนำเสนอแล้ว

PhDeX จะจัดทำ รายงานวิทยานิพนธ์ หรืองานฉบับที่ตรวจแก้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสมบูรณ์ และ เป็นความลับแก่ลูกค้า ซึ่งปกติได้แก่

  • สาขาหรือคณะในมหาวิทยาลัย
  • คณะกรรมการตรวจข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา
  • หรือนักวิจัย หรือนักศึกษา

กรุณาใช้ลิงค์ข้างล่างหรือด้านขวาเพื่อเลือกหน้าที่ท่านต้องการ